Risico's en kwaliteit

Stimuleren van een kwaliteitsgerichte bedrijfscultuur waarin risico’s bespreekbaar zijn

Ledenorganisatie

Grant Thornton is een organisatie van leden die zich nu en in de toekomst willen blijven inzetten tegen een reële vergoeding. Het uittreden van veel leden in een korte tijd kan de continuïteit in gevaar brengen. Sinds 1 januari 2018 geldt in het ledenmodel geen systeem van goodwill meer, waardoor we ook in de toekomst voldoende aantrekkelijk blijven voor potentiële nieuwe toetreders. Een partnergroep van voldoende omvang, maar ook met voldoende doorstroom/aanwas van partners is een voorwaarde voor de continuïteit. Via speciale interne trainingsprogramma's bereiden wij high potentials voor op het partnerschap.

Sabreena Thakur-Rana, partner

“Ik ben erg trots en dankbaar dat mij de mogelijkheid is geboden om toe te treden als partner in 2021. De afgelopen jaren heb ik ontzettend veel energie gekregen van de nauwe samenwerking met onze collega’s en klanten. Ik draag graag mijn steentje bij om Grant Thornton als een toonaangevende accountancy en adviesorganisatie in de mid corporate markt op de kaart te zetten en onze positie uit te bouwen.”

Kwalitatief en kwantitatief optimaliseren door digitale transformatie

Informatie technologie en digitalisering speelt een belangrijke rol in onze processen. Ook bij klanten gaat digitalisering steeds verder. Daardoor worden bepaalde diensten die wij leveren wellicht overbodig. In het boekjaar is een aantal belangrijke automatiseringsprojecten afgerond en/of opgestart waarmee we onze werkprocessen verder optimaliseren. Deze procesoptimalisaties zorgen ervoor dat we onze dienstverlening kwantitatief en kwalitatief verbeteren. We blijven alert op technologische ontwikkelingen en moeten zorgen dat we ons hierop snel en adequaat aanpassen. De mate waarin de organisatie hier succesvol in is en tegen welke kosten zij dit kan realiseren, heeft invloed op toekomstige resultaten. Wij streven ernaar om de onderneming te flexibiliseren en innovatieve systemen te implementeren, die bijdragen aan het mitigeren van dit risico. Door de maatschappelijke ontwikkelingen - ook in internationaal verband - op het gebied van fraude en corruptie ontstaat een toenemende druk op de reputatie van onze organisatie met het oog op onze financiële dienstverlening. Daarom besteden we veel aandacht aan risicomanagement bij het accepteren en continueren van relaties. Daarnaast is het belangrijk dat we een cultuur creëren waarin we deze risico’s onderkennen en intern bespreekbaar maken.

Toezicht op kwaliteit

In onze werkomgeving krijgen we steeds vaker te maken met (veranderingen in) wet- en regelgeving, in relatie tot de kwaliteit van onze dienstverlening. Is die kwaliteit onvoldoende in de ogen van onze toezichthouders dan riskeren we aanzienlijke boetes. Grant Thornton heeft de kwaliteitsaspecten vastgelegd in een manual. Dit handboek is intern opgesteld op basis van geldende wet- en regelgeving (waaronder Wta, Bta, VAO), eisen van de beroepsorganisaties (zoals NBA en NOB) en eisen vanuit Grant Thornton International Ltd. Verder communiceren wij over kwaliteitsaspecten via in en externe media, zoals nieuwsbrieven en intranet. De raad van commissarissen vervult de rol van interne toezichthouder. Extern beoordelen onze klanten en gebruikers van onze producten de kwaliteit van onze diensten.

Tjark de Lange, voorzitter raad van commissarissen

“Vanuit de raad van commissarissen hebben we veel aandacht voor de ontwikkeling van de kwaliteitsgerichte cultuur. Deze krijgt vorm door vier strategische pijlers die door het bestuur zijn geïntroduceerd, te weten ‘Groei’, ‘Samenwerking’, ‘Diversiteit & Inclusie’ en ‘Kwaliteit’.”

Zo borgen we een duurzame kapitaalpositie van onze organisatie

Ons beleid is erop gericht het renterisico en kasstroomrisico op langlopende schulden te minimaliseren. We houden geen derivaten aan voor handelsdoeleinden. De organisatie wordt gefinancierd door haar leden en externe financiers. In een organisatie waar leden samenwerken, bestaat het risico dat leden hun lidmaatschap opzeggen en de gefinancierde bedragen opeisen. De liquiditeit van de organisatie kan geraakt worden als veel leden dit tegelijk doen en we deze leden niet kunnen vervangen door nieuwe leden, die bereid zijn vergelijkbare kapitalen in te brengen. Onze kapitaalstrategie voor de middellange termijn is gericht op een verdere verbetering van de aandeelhouderswaarde, waarmee duurzame groei, behoud van de kredietwaardigheid en ook behoud van een passende financiële structuur gerealiseerd wordt. Door bepalingen in de ledenovereenkomst is een duurzame kapitaalpositie van de organisatie gewaarborgd.

We ontlenen ons bestaansrecht aan het verstrekken van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening

Kwaliteit is binnen onze strategie een speerpunt voor onze dienstverlening. Om kwaliteit te leveren van hoog niveau hanteren wij strenge kwaliteitsstandaarden die wij vastleggen in procedures en gedragsrichtlijnen voor alle servicelines. Op basis daarvan heeft Grant Thornton onder andere de WTA-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verkregen. In het verslagjaar trokken we de kwaliteitsreview naast Assurance ook organisatiebreed door bij de andere servicelines. Daarmee laten we zien dat kwaliteit voor ons meer is dan voldoen aan de eisen van regelgevende instanties.

Tineke Bulder-van Blitterswijk, director quality

“Wij zien kwaliteit als een speerpunt waarin we willen uitblinken. We leggen de lat hoog en toetsen onszelf streng. Dat zien we nu terug in positieve oordelen van externe toetsers.”

Onze mensen maken het verschil

Ons bestaansrecht ontlenen wij aan het verstrekken van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Maar het zijn onze mensen die uiteindelijk onze kwaliteit bepalen. Wij zijn er trots op dat onze medewerkers onze ambitie delen om onze kwaliteit elke dag weer te willen verbeteren. Daarom blijven we investeren in opleiding en kennisontwikkeling. Ook bij het werven van nieuwe klanten en opdrachten staat kwaliteit en service voorop. Om onze positie als adviseur te verstevigen investeren we in specifieke diensten en tools die klanten, afhankelijk van de fase waarin ze als onderneming verkeren, toegevoegde waarde opleveren. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de adviesvaardigheden van onze medewerkers.om op een adequate manier toegevoegde waarde te leveren vanuit de rol van onafhankelijk adviseur bijvoorbeeld op het gebied van belastingen, forensic- en dispute services, waarderingen, transactie ondersteuning, duurzaamheid, social impact en cyber risico management. Wij stimuleren een kwaliteitsgerichte bedrijfscultuur en personeelsbeleid. Door te sturen op kwaliteits- en risicobeheersing levert de organisatie een essentiële bijdrage aan de realisatie van onze strategiedoelstellingen.

Transparante communicatie

De communicatie met onze klanten moet helder en transparant zijn. In één oogopslag moeten zij inzicht krijgen in de bevindingen en risico's voor hun organisatie. Materiële/significante tekortkomingen rond de interne beheersing worden met de klant besproken of schriftelijk gerapporteerd. Voor het periodiek toetsen van deze communicatie maken wij zowel voor nationaal als internationaal onderzoek gebruik van de tool ClientVoice.

Toezicht op kwaliteit

De eindverantwoordelijkheid voor het kwaliteitsbeleid en de risicobeheersing in onze dienstverlening ligt bij de raad van bestuur. Het toezicht op de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing is door de raad van bestuur gedelegeerd aan de compliance officer. Deze brengt periodiek verslag uit aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

Marcel Welsink, CEO

“We voelen ons verantwoordelijk om op een transparante manier bij te dragen aan het maatschappelijk belang van de financiële sector. In een open dialoog met onze klanten en stakeholders. Maar de ontwikkelingen in de samenleving vragen ook om een proactievere rol in discussies met de politiek, de toezichthouders en de beroepsorganisatie. We schromen die discussie niet en voeren die met open vizier vanuit de relevantie voor het maatschappelijk belang.”

www.gt.nl © Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Alle rechten voorbehouden.

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. is lid van Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). Grant Thornton International en haar leden zijn geen wereldwijde vennootschap. Diensten worden geleverd door de onafhankelijke leden.