Financiële informatie

Ondanks de pandemie een positief resultaat

Omzetstijging

De omzet is gestegen van € 66,8 mln. naar € 76,3 mln. Deze groei is voor 60% autonoom en 40% door een acquisitie. De economische omstandigheden hebben zich in het verslagjaar positief ontwikkeld, ondanks de moeilijke omstandigheden door de pandemie. Alle servicelines Assurance, General Practice en Specialist Advisory en Specialist Tax hebben hieraan bijgedragen.

De behaalde resultaten

Met betrekking tot de verhoudingen op de balans constateren we dat er ruim binnen de kredietruimte is geopereerd. Gemiddeld was er meer aan liquiditeitsruimte beschikbaar dan geprognosticeerd.

Ontwikkelingen in 2021

Wij kijken terug op een goed jaar gerealiseerd, waarbij de omzetten zijn gestegen. We hebben veel geïnvesteerd in het verbeteren van de bedrijfsprocessen voor efficiëntere en effectievere dienstverlening aan onze klanten. Het gebruik van onze klantportal is goed ingeburgerd. Inmiddels maakt meer dan 90% gebruik van de portal.

Bart Jonker, CFO

“Ondanks de pandemie zagen we in 2021 een positieve ontwikkeling van de economische omstandigheden. Alle servicelines (Assurance, General Practice en Specialist Advisory en Specialist Tax) droegen hieraan bij.”

Balans binnen prognose

De balans over het verslagjaar laat zien dat we ruim binnen de kredietruimte bleven. Gemiddeld was er meer aan liquiditeitsruimte beschikbaar dan geprognosticeerd.

De kasstromen en financieringsbehoeften

De organisatie loopt de gebruikelijke financiële risico's. Nagenoeg alle omzet is in euro's, waardoor we geen significante valutarisico's liepen. Om het kredietrisico te beheersen is een debiteurenprocedure van kracht die we nauwkeurig monitoren. Het risico is beperkt doordat onze dienstverlening is gespreid over een grote groep klanten. In de financiering op langere termijn is voorzien, deels door verstrekking van eigen vermogen, deels door langlopende afspraken met de huisbankier. Voor de dagelijkse bedrijfsuitoefening beschikt de organisatie over een bancaire kredietfaciliteit. In het boekjaar bleven we ruim binnen deze faciliteit en zijn alle rente- en aflossingsverplichtingen uit hoofde van de financieringen op langere termijn binnen de groep op tijd voldaan. Met de huisbankier is regelmatig overleg over de gang van zaken en meer specifiek over optimalisering van de financieringsstructuur in combinatie met acquisities. Rekening houdend met de huidige liquiditeitspositie, kasstromen, begroting en de plannen voor de komende jaren, is het management van mening dat voldoende gelden beschikbaar zijn om de continuïteit van de activiteiten van de organisatie veilig te stellen.

www.gt.nl © Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Alle rechten voorbehouden.

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. is lid van Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). Grant Thornton International en haar leden zijn geen wereldwijde vennootschap. Diensten worden geleverd door de onafhankelijke leden.